Inapoi | Anexa 1 -Statut CNCCRCRC 2000 | Inainte


CLUBUL NATIONAL al CRESCATORILOR
de CAINI de RASA CIOBANESC ROMANESC CARPATIN

STATUT

CapI. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIUL, PATRIMONIUL

Art.1 Denumirea oficiala este Clubul National al Crescatorilor de Caini de Rasa Ciobanesc Românesc Carpatin, avand denumirea prescurtata C. N.C. C.R.C. R.C.
Art.2 Clubul este persoana juridica româna, constituita de cãtre membrii fondatori prezentati in Anexa I conform hotararii acestora din 14.03.1998 ca o asociatie fara scop lucrativ, apolitica, Cu caracter sportiv si stiintific, ce isi desfàsoarä activitatea in conformitate cu legislatia românã in vigoare, si prevederile prezentului statut.
Art.3 C.N.C.C.R.C.R.C. este constituit pentru un timp nelimitat data oficiala a inceperi activitati fiind data hotarârii Adunarii Generale a membrilor fondatori, iar ca persoana juridica se considera data inregistràrii la Tribunalul Bistrita.
Art.4 La data inceperii activitatii ca persoanã juridica adresa clubului se stabiIeste in municipiul Bistrita, B.dul lndependentei nr.8, jud. Bistrita — Nãsãud. Ulterior sediul poate fi schimbat cu respectarea prevederilor legale.
Art.5 In vederea realizarii obiectivelor propuse, a fost constituit un patrimoniu distinct de 2.000.000 lei varsati in contul C.N.C.C.R.C.R.C. Patrimoniul initial poate fi majorat ulterior.

CapII. SCOPUL si DOMENIUL DE ACTIVITATE

Art.6 Scopurile pentru care se constituie C.N.C.C.R.C.R.C. Sunt:
1.cresterea si ameliorarea rasei de cãini CRC precum si omologarea acesteia de FCI, respectând reglementarile A.Ch.R., F.C.I. si a prezentului statut,având intreaga competentã in interiorul A.Ch.R.
2.Clubul sprijina, apara, reprezinta si promoveazã interesele membrilor sai;
3.clubul isi consiliazã membrii in probleme de crestere, reproductie, ingrijire caninã si in alte probleme cu caracter chinologic;
4.intretine legàturi si realizeazã diverse intelegeri cu alte asociatii si cluburi recunoscute de F.C.I. din tarã si strãinãtate cu acordul A.Ch.R.;
5.pune la dispozitia membrilor sai standardul rasei si alte materiale documentare referitoare Ia aceastã rasã;
6.organizeazã expozitii, selectii de club si alte competitii cu aprobarea A.Ch.R.
7.incurajeazã participarea membrilor sai la manifestãrile chinologice organizate si recunoscute de A.Ch.R. si F.C.I.
8.foloseste diverse metode si posibilitãti de a raspandi rasa C.R.C. si de a fi folosita cat mai mult in scop utilitar, adica la paza si apararea turmelor de oi sau a cirezilor de vite;
9.consiliazã in vederea achizitionãrii unor exemplare valoroase de câini de rasã C.R.C.;
10.imbunatãteste si stimuleazà activitatea chinologicã prin viata de club;
11.infiinteazã, recunoacte si sustine cluburi la nivel local si zonal care respectà normele A.Ch.R., prezentul statut precum si a regulamentelor adoptate si se afiliazã C.N.C.C.R.C.R.C.
12.câinilor, normele de reproductie ale acestora si regulamentele competitiilor pentru C.R.C.
13.oferã informatii privind reproducãtorii valorosi in vederea amelioràrii rasei;
14.indrumã spre o conduitã eticã si sportivã;

Cap.III MEMBRII CLUBULUI

Art.7 Membrii clubului:
1.Membri activi sunt membrii care detin cel putin un C.R.C. si au drept de vot deliberativ.
2.Membri de onoare sunt persoane fizice sau juridice care prin activitatea lor au adus o contributie importantà la realizarea dezideratelor C.N.C.C.R.C.R.C.
3.Membri simpatizanti sunt membrii care presteazã orice activitate in cadrul clubului fãrã drept de vot;
Art.8 Pot deveni membri ai clubului persoane fizice si persoane juridice.
Art.9 Calitatea de membru se obtine pe baza unei cereri tip. In cazul persoanelor sub 18 ani, cererea trebuie semnatã de tutorele legal.
Art.10 Persoanele fizice sunt membre A.Ch.R. datoritã afilierii clubului la aceastã asociatie.
Art.11 Nu pot deveni membri ai clubului cei care urmãresc alte scopuni decat cele stipulate in prezentul statut.

Cap.IV. DREPTURILE Sl OBLIGATIILE MEMBRILOR
Art.12 Drepturile membrilor sunt:
1.dreptul de a beneficia de realizãrile clubului fãrã emiterea de drepturi patrimoniale;
2.dreptul de a lua parte la toate activitatile chinologice organizate de
C.N.C.C.R.C.R.C.;
3.dreptul sã aleagã si sa fie ales in conducerea clubului il au numai membri activi cu varsta minima de 18 ani.
4.dreptul de a avea acces la regulamentele clubului;
5.dreptul de a participa la conferintele, seminariile si adunàrile Clubului;
6.dreptul de a lua la cunostinta hotãrârile cu privire la activitatea lor ca membri.

Art.13 Obligatiile membrilor sunt;
1.sà respecte statutul si regulamentele C.N.C.C.R.C.R.C Conformându-se prevederilor acestora;
2.sã sprijine aspiratiile si eforturile clububui;
3.sà achite la timp taxele si cotizatiile stabilite si comunicate in teritoriu;
4.sá practice cresterea si ingrijirea cainilor, cu seriozitate si bunã credinta, in conformitate cu regulamentele clubului si sa-i ocroteascã cu atentie si dragoste;
5.sã protejeze activitatea clubului de orice fel de divergente si conflicte;
6.sã nu utilizeze calitatea de membru in actiuni ce dãuneazã activitãtii clubului.

Cap.V. INCETAREA CALITATI DE MEMBRU

Art.14 Calitatea de membru poate inceta:
1.benevol, pe baza de cerere depusa la secretariat;
2.in caz de deces;
3.pe bazã disciplinara conform regulamentului;
4.in caz de nerespectare a obIigatiilor financiare la termenul stabilit
5.in cazul dizolvãrii clubului;
6.in cazul participarii la alte activitati chinologice nerecunoscute de A.Ch.R.

Cap.VI. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.15 Organele de conducere sunt: Adunarea Generala, Consiliul de Conducere si Biroul Executiv.
Art.16 Adunarea Generala este organul suprem de conducere a clubului, formatã din toti membrii cu drept de vot ai clubului.
Art.17 Adunarea Generala are loc anual in primul trimestru si sedinta acesteia va fi anuntata membrilor activi cu minim 15 zile inainte, in scris cu confirmare de primire. Convocarea va cuprinde: data si ora, locul reuniunii, tema stabilità.
Art.18 Adunanea Genenalã este legal constituitã prin prezenta majoritátii simple a membrilor cu drept de vot. Dacä acest procent nu este atins se va Stabili o nouã reuniune in urmãtoarele 15 zile, moment in care se vor putea lua hotàrâri cu majoritatea simplã din numãruI celor prezenti.
Art.19 Adunarea Generalã isi adoptà hotãrârile prin majoritatea simplã si cu vot deschis sau secret, din numãrul celor prezenti, iar in cazul hotärârilor de importanta majorã - (scindare, fuziune, modificarea statutului) se adoptã cu majoritate 2/3 din numàrul membrilor prezenti.
Art.20 Adunarea Generala se convoacã de cãtre presedinte sau la solicitarea comisiei de cenzori ori a cel putin o treime dintre membri activi, in sedinta ordinarã o data pe an si in sedinta extrãordinarã ori de cãte ori interesele clubului o solicitã.
Atributiile adunarii generale sunt:
1.stabilirea strategiei si a obiectivelor generale are asociatiei;
2.aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
3.alegerea si revocarea membrilor consiliului de Conducere, a comisiei de disciplinà si a comisiei de cenzori;
4.aprobã instiinteazã, recunoaste si sustine cluburi la nivel local si zonal care respectã normele A.Ch.R., prezentul statut precum si a regulamentelor adoptate si se afiliazã C.N.C.C.R.C.R.C.;
5.modificarea statutului si a actului de constituire;
6.dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ràmase dupã lichidare;
7.orice alte atributii stabilite in statut sau lege;
8.stabileste cuantumul contributiilor financiare ale membrilor
Art.21 Consiliul de Conducere se alege dintre membrii activi si este format din:
1.Presedinte
2.Vicepresedinte organizatoric
3.Vicepresedinte chinotehnic
4.Vicepnesedinte economic
5.Presedintii cluburilor zonale.
Art.22 Biroul executiv este format din presedinte si vicepresedinti.
Art.23 Intre douä adunâri generale, clubul este condus in sedinte bianuale de Consiliul de Conducere si trimestrial de Biroul Executiv.
Art.24 Consiliul de Conducere se convoacá de presedintele acesteia sau la solicitarea a o treime dintre membrii sai.
Atributiile Consiliului de Conducere sunt
1.sã ducã la indeplinire hotârãnile Adunàrii Generale;
2.sâ hotãrascà in problemele curente financiare, tinând seama de interesele generale ale clubului si sã ia màsuri pentru realizarea lor operativa;
3.sã solicite convocarea Adunãnii Generale si sà pregateascâ ordinea de zi,
4.aprobã regulamentele de functionare ale clubului, ce vor completa dispozitiile prezentului statut precum si regulamentele Comisiei de Disciplinã.
5.sa numeascà si sã revoce pensonalul de executie al clubului ( secretari, casier, contabili, etc. ) si sã le stabileascâ sarcinile si retributiile;
6.sã convoace Adunarea Generalã si sã pregàteascã ordinea de zi
Art.25 Biroul executiv se convoacã de presedinte in sedinjà trimestrialã si are urmãtoarele atributii:
1.sá ducâ la indeplinire hotãrãrile Consiliului de Conducere
2.intocmeste regulamentele de functionare ale clubului, ce vor completa dispozitiile prezentului statut, precum si regulamentele Comisiei de Discipliná.
Art.26 Durata mandatului Consiliului de Conducere este de patru ani.
Art.27 Daca un membru al Consiliului de Conducere nu isi_mai poate indeplini atributiile in timpul mandatului, trebuie numit pânà la urmatoarea Adunare Generala un nou membru de càtre Consiliul de Conducere cu statut de interimat. Adunarea Generala voteazã noul membru al cãrui mandat va fi valabil pe durata functionärii Consiliului de Conducere respectiv.
Art.28 In cazul incetârii calitãtii de Presedinte, functia acestuia va fi preluata de cãtre vicepresedintele cu probleme organizatorice pânã la intrunirea primei Adunãri Generale extraordinare, convocatã in scopul alegerii unei noi persoane in aceastã functie.
Art.29 Atributiile Presedintelui reprezinta si angajeaza valabil prin semnàtura sa C.N.C.C.R.C.R.C in orice situatie.
Art. 30 Pentru celelalte functii atributiile se deduc din denumire iar functionarea are loc conform regulamentelor interne de functionare.
Art.31Atributiile Comisiei de cenzori sunt prevàzute de legislatia in vigoare.

Cap.VII. VENITURILE CNCCRCRC
Art.32 Venitunile C.N.C.C.R.C.R.C. provin din:
1.cotizatiile membrilor;
2.incasàri din expozitii si competitii;
3.incasari realizate din vânzarea de publicatii, fotografii si alte materiale;
4.venituri realizate din activitati economice directe;
5.donatii , sponsonizäri, legate;
6.dobânzile percepute in urma depunerilor bancare sau la C.E.C.;
7.alte servicii prestate cu respectarea legislatiei in vigoare.
Cap.VIII. DIZOLVAREA si LICHIDAREA
Art.33 Dizolvarea o hotárãste Adunarea Generala, convocata special cu majoritate de voturi 75% exprimate.
Art.34 Lichidarea se executã de Comisia de Lichidare formatã din trei membrii alesi de Adunarea Generala, realizeaza pasivul si activul C.N.C.C.R.C.R.C. Activul va fi directionat la A.Ch.R.

Cap. IX. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art.35 In scopul promovãrii C.R.C. clubul va folosi toate mijloacele legale care nu contravin intereselor A.Ch.R.
Art.36 Toate cazurile care nu sunt preväzute in acest statut sunt reglementate de cãtre Consiliul de Conducere.
Art.37 Prezentul statut va fi completat cu reglementãri speciale ce vor face parte din el.
Prezentul statut a fost aprobat in cadrul Adunãrii Generale a C.N.C.C.R.C.R.C. din data de 12.02.2000 in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud si inlocuieste Proiectul de Statut al Clubului din data de 14.03.1998.

Consiliul de conducere,
Balan Gheorghe
Iclenzan Vasile
Ignatescu Gheorghe
Bilegan Dorin
Rotaru Gabriel
Ionete Catalin
Baicu Calin
Surla loan Corneliu
Presedinte,
Turculet Vasile 

© 2005-2011 Designed by Claude